Hem

1600 - talet

1700 - talet

1900 - talet

RETUR

 

AVSKRIVNA HANDLINGAR 

  

LAGA SKIFTE 18411

    Till följd av den beslutande rätt i 6 cap. 2 § kapilet skiftes stadgar gifver hvarje jordägare vid

   Laga Skifte hafva vi undertecknade jordägare af hemmanen Rörvik, Bua och Håle

   Nedergård denna dag öferenskommit om följande:

1 Delningsgrunden för skiftandet af den samfälda utmarken och kohagarna förblifver hemmans.....

2 Hemmanet Rörviks alla ägor skall efter hemmanstalet mellan delägarna fördelas.


Undantag av skifte

1. Bywägen från Amhult till Rörvik och vidare til Håle och Bua avdrages med 9 alnars

    bredd.

2. Wäg till Qvarna afdrages till 9 alnars bredd.

3. Wäg till Tullboden afdrages där den å kartan är utbggd med 6 alnars bredd.

4. Wäg till Ödegården är afdragen med 6 alnars bredd.

5. Skälsandtag afdraget till den vidd och storlek kartan utvisar å fig 215 och 218

6. Sandtag uttages å Sandshufvudet till den vidd kartan utvisar.

7. Båtplan vid Sandshufvudet uttages ill den vidd kartan utvisar äfvensom båtplan vid Tullboden

8. Alla å kartan upptagna totfmarker till samfällt begagnande, äfvensom små myrar hvilka  

     kunna   finnas i marken och ej äro upptagna förbehålles för samfällt behov.

9. På dammen i Bua soldattorp afdrages för detta hemmans delägare till den kartan S upptaget.

10. Torfplan till Rörviks delägare uttages i Dalarne till 6 kapplands värde öfverföres lika vidd till

      Håle nedergård.

11. O. Qvarnarna afdrages envidd af 20 alnar i fyrkant.

12. Qvarnfallen förblifva hädanefter som hittils.

13. ......

14. Strandmark och tångtäckt förbehålles äfven gemensamt.

15. Nödiga wägar i utmarker för delägare utan afräkning af jord begagnas.

16 . Sten för nödiga behofver förblifver äfen för samfält begagnande.

17.Wattenkällan i dyet i ..... får begagnas af åborna å Bua och Rörvik , då de ej på egna ägor ha watten begagnas.

18. Tork.... till torfen förbehålles till fritt förfogande utan afräkning av jord.

19. Båt plats vid Rörviks strand förbehålles för detta hemmans delägare att begagna hädanefter som hittils.


Skillnaden mellan .. och af..ningsjorden förblifver eftersom Taxerings Längden utvisar.

Några ägoutbyte ... ... obehöfliga för våra ägande hemman mot......

Med förstående .... och till alla delar nöjda

   Bua den 5 juni 1841


   M ....... Olof HanssonHans Olsson

   Genom Ombud Carl Magnus Forsström i Rörvik

  Nils Andersson i Skindelseröd, för 1 mtl Håle

  Olof Nilsson2 Andreas Christensson,

  Andreras Andersson i Bua.


 

                                                   Bevittnas af

                                                A. Dahlbom Lars Göransson

                                                  Gode män 

1Avskrift av handling ur Asta Sörenssons arkiv

2En av Asta Sörenssons anfäder