retur

 

AVSKRIFT AV HANDLING UR ASTA SÖRENSSONS ARKIV   

 

K O N T R A K T1


   emellan Rust.- Rot – hållaren nr No 122  vid Sotenäs  compagni af

   No 17 Kongl. Bohus Läns Regemente och drängen Olof Johansson

  1:o utiLega betala vi sedan.........karlen......

   vid rekryterings-Mötet blifvit antagen....................Tjugofem..Riksdaler Riksmynt


   2:o uti årlig Lön betala vi sedan.........karlen...... (sex) Riksdaler Riksmynt, hvilken lön beräknas

    från den dag karlen blifvit soldat för vårt Nummer antagen.  3:o Soldat-Torpet hålles, med tillträde enligt författningarne, uti full och laga stånd: och lemna

   vi karlen för sin tjänstetid tillökning å torpet i sydvästra ändan, deraf till diket af östra sidan.  4:o Första året uppsås Torpet af oss med god ren och tjänlig säd:


  Säd______Tunnor åttakappar Råg

  Tunnoråttakappar Korn

 EnTunna ----- kappar Blandkorn

 TvåTunnor ----- kappar Hafre

  Tunnor fyra kappar Bönor och ärtor

 En Tunna sexton kappar potatis


  5:o Årligen erhåller karlen våra dragare och redskap för Torpets brukning: men då han är   

  kommenderad eller sjuk ansvara vi för brukningen,Äfvensom för inberjning,Tröskning och

  malning samt bränsles anskaffandet.  6:o Bränsle erhåller karlen årligen Tvenne famnar Tallved samt åtta famnar Tallved samt åtta lass

  torf, hvarvid karlen när han ej är kommenderad är behjälplig att upptaga och inberga. Småbränsle får

  karlen taga i utmarkerna, ett år på hvardera ¼ dels Hemman.


  7:o Bete för de kreatur han kan vinterföda, äger han begagna i vår utmark, ett år på hvarje

   hemman.


  8:o Qvarnskjuts äfvensom till Skog och strand samt hemkörning av så kallad Klotång, l emna vi

  honom när han så behfver.


  9:o Om Spar-Bank blifver för Regementet inrättad förbinder vi oss, att härför årligen af

   lönen innehålla 3 Riksdaler Riksmynt.


Bua den 24 augusti 1863       


                  Nils Olsson Anders Andreasson

               Christian Andersson


rothållare


   Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd

                                              Olof Johansson

med hand om pennan


    Vittnen J Eklund Christian Andersson

                           i Anneslätt


   Gillas och fastställes


 Uddevalla den 29 September 1863


  Å Landshövdingens wägnar

  H. Edling

Överstelöjtnant namnteckning/ Regementschef 


1Avskrivet från Asta Sörenssons dokumentsamling