RETUR

Bua 1:20, 21, 22

 

   

 

 

 

KÖPEBREF

 

  Till Skandinaviska Granitaktiebolaget i Göteborg försäljer jag härmed ny uppförda     boningshus under Bua i Askums socken för en öfverenskommen och tillfullo betald köpesumma af Ett Tusen /1.000:-/ Kronor.-Med anledning häraf afhänder jag mig all rätt till förenämnda hus och tillegnar det köparen att i nu befintligt stånd genast tillträdas.

Lysekil den 8 maj 1914

Joel Holm

Nästa steg var att hyra sin egen fastighet.

Utdrag från hyreskontrakt

1:o/ Tillträde sker genast och hyrestiden är 8 år och tre månader2:o/ Hyresbeloppet utgöres för hela hyrestiden af K.1.000:-som skall erläggas med K. 10.- varje månad. Dessutom betalar hyresmannen vid hvarje kontraktsårs slut 6% ränta å det oguldna hyresbeloppet. A-conto räntan betalar hyresmannen 2.- K. hvarje månad. Dessa belopp äger bolaget rätt att afdraga från hyresmannens aflöning hvar månad.3:o/ Såsnart de månatliga afbetalningarna å hyressumman uppgått till sammanlagdt Kronor 1000:-, och sista årets ränta blifvit betald, öfvergår huset utan någon vidare ersättning i hyresmannens besittning.............4:o/ ......................Om hyresmannen dör, äger hans sterbhus få anstånd med hyrans inbetalning under ett halvt år, räknat från dödsdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RETUR