RETUR

Bua 1:20, 21, 22

 

   

 

 

 Kungl. Maj:ts Befallningshavande                                                                                                      AVSKRIFT

 i Göteborgs och Bohuslän.

Resolution.

Enär de uti bilagdaköpebrev den 14 november 1914 jämte tillhörande kartor med arealsuppgifter

förmäldatrenne jordlägenheter en om 62 ar, en om 49 ar och en om 82 ar 20 kvadratmeter.

Vilka till Joel Holm och hans hustru Hilma

.........................................................................................för alltid upplåtits medelst avsöndring

den första och den andra från 215/2592 mantal. Litt B. Kronoskatte Bua nr 1. (reg. Nr 1:7) i Askums socken och den tredje från 215/2592 mantal .Litt. C (reg. Nr 1:8) samma hemman.

äro till sin storlek, sitt läge och sina gränser så bestämd att nogon osäkerket därom ej kan uppstå, samt avhandling rörande ifrågasättande jordavsöndringar i övrigt är med lagen om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring den 27 juni 1896 överenstämmande; alltså prövar Kungl. Maj:ts Befallnings-havande skäligt fastställa berörda avsöndringar såsom i laga ordning tillkomna.

Göteborg i landskontoret den4 april1930

På Länstyrelsens vägnar:

namnteckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RETUR