-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Avskrifter

 

DEUTSCHES KONSULAT Göteborg den 26 november 1934

 

Gothenburg

 

 

liksom på flera andra kustplatser i Sverige finnes också i

 

Eder församling en tysk krigsgrav. Denna har, såvidt vi veta, blivit

 

av församlingen anlagd och därefter vårdad, varför tyska regeringen

 

är mycket tacksam. Det har emellertid tyvärr händt, att på någon

 

plats ett sådant gravställe redan blivit jämnat med marken, och då

 

det för tyska folket är angeläget att minnet av dem, som offrat sina

 

liv för fosterlandet, alltjämt vårdas och deras viloställen bevaras,

 

så har tyska konsulatet fått i uppdrag att göra förfrågan, huruvida

 

den gravplats, som finnes i Eder församling enligt § 1 i lagen

 

den 24 mars 1916 en nyttjanderätt blivit för alltid för ändamålet

 

upplåten och om den av kyrkorådets försorg kunde till tyska riket

 

upplåtas till nyttjande för alltid och, om den icke kostnadsfritt

 

på så sätt kan överlämnas, kyrkorådet benäget ville meddela, vad en

 

sådan upplåtelse med nyttjanderätt för alltid kommer att kosta.

 

 

Med utmärkt Högaktning

 

namnteckning

 

Generalkonsul

 

 

RETUR

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Utdrag ur protokollet, hållet vid sammanträde med

 

Askums

 

Församlings kyrkoråd

 

den 11 december år 19 34

 

 

S.D § 2.

 

Förelåg en förfrågan från tyska konsulatet i Göteborg, om

 

den s.k. krigargrafven å gamla begravningsplatsen kunde till Tyska

 

riket upplåtas med nyttjanderätt för alltid, antingen kostnadsfritt

 

eller mot afgift.

 

Härvid antecknades:

 

att konsulatet kunde underrättas, att något upplåtande af

 

nyttjanderätten icke på något håll skett;

 

att grafven hittills vårdats genom i våras aflidne f.d klockare

 

Bengtssons försorg och att denne härför årligen uppburit en mindre

 

ersättning från tyskarna.

 

att i grafven som är gemensam för engelsmän och tyskar, synes hvila 5

 

engelsmän och åtta tyskar, de sistnämnda förtecknade å en lista af år

 

1930 i kyrkoarkivet, de förstnämnda angifna å smärre minnesvårdar,

 

hvaraf 2 st å ena sidan och 3 st.å andra sidan av tyskarna.

 

att en uppmätning af området gifvit vid handen följande om

 

grafplatsens storlek 6:30 m bredd: vid hfvugändan 4:80 och vid

 

fotändan 3:80 m.med ett ytinnehåll af 27:9 kvm.

 

Tyska konsulatet meddelade också i sin skrifvelse sistlidne 26

 

november, att efter prosten Tiedes, Göteborg frånfälle hade konsulatet

 

övertagit handläggningen af ärenden rörande deras sk. krigaregrafvar.

 

Kyrkorådet, som redan nu funne, att det näppeligen kunde gå för

 

sig att till en främmande makt upplåta en grafplats, som innehölle

 

stoften efter ytterligare en annan nations medlemmar, ville bordlägga

 

ärendet för att utröna, om och under vilka villkor en främmad nation

 

får förvärva nyttjanderätt till egendom i Sverige.

 

Ur det justerade protokollet rätt utdraget

 

Betygar: GUNNAR CERVIN

 

-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

 

HÄR RÄKNADE KYRKORÅDET FEL. DET ANGAVS ATT 5 ENGELSMÄN LIGGER I

 

GRAVEN. 6 ÄR BEGRAVDA ENLIGT BEGRAVNINGSBOKEN.

 

 

FÖREGÅENDE SIDA HEMSIDAN GRAVKARTAN