retur

 

AVSKRIFT AV HANDLING UR ASTA SÖRENSSONS ARKIV   

K O N T R A K T

 

emellan Rust.- Rot – hållaren nr No 122 vid Sotenäs compagni af

No 17 Kongl. Bohus Läns Regemente och drängen Olof Johansson

 

1:o utiLega betala vi sedan.........karlen......

 

2:o uti årlig Lön betala vi sedan.........karlen...... (sex) Riksdaler Riksmynt, hvilken lön beräknas från den dag karlen blifvit soldat för vårt Nummer antagen.

 

3:o Soldat-Torpet hålles, med tillträde enligt författningarne, uti full och laga stånd: och lemna vi karlen för sin tjänstetid tillökning å torpet i sydvästra ändan, deraf till diket af östra sidan.

4:o Första året uppsås Torpet af oss med god ren och tjänlig säd:

Säd Tunnor åtta kappar Råg

Tunnor åtta kappar Korn

En Tunna ----- kappar BlandkornTvå Tunnor ------- kappar Hafre

Tunnor fyra kappar Bönor och ärtor

En Tunna sexton kappar potatis

 

5:o Årligen erhåller karlen våra dragare och redskap för Torpets brukning: men då han är  kommenderad eller sjuk ansvara vi för brukningen,Äfvensom för inberjning,Tröskning och kommenderad eller sjuk ansvara vi för brukningen, Äfvensom   för inbergning, tröskning och malning samt bränsles

 

6:o Bränsle erhåller karlen årligen Tvenne famnar Tallved samt åtta famnar Tallved samt åtta lass torf, hvarvid karlen när han ej är kommenderad är behjälplig att upptaga och inberga. Småbränsle får karlen taga i utmarkerna, ett år på hvardera ¼ dels Hemman..

 

7:o Bete för de kreatur han kan vinterföda, äger han begagna i vår utmark, ett år på hvarje hemman

 

8:o Qvarnskjuts äfvensom till Skog och strand samt hemkörning av så kallad Klotång, l emna vi honom när han så behfver..

 

9:o Om Spar-Bank blifver för Regementet inrättad förbinder vi oss, att härför årligen af lönen innehålla 3 Riksdaler Riksmynt.

 

Bua den 24 augusti 1863

 

Nils Olsson Anders Andreasson

Christian Andersson

rothållare

 

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd

Olof Johansson med hand om pennan

 

Vittnen J Eklund Christian Andersson

i Anneslätt

Gillas och fastställes

Uddevalla den 29 September 1863

 

Å Landshövdingens wägnar:

H. Edling

Överstelöjtnant namnteckning/

från Asta Sörenssons dokumentsamling