LAGA SKIFTET 1841

på Bua, Östra Rörvik och Håle Nedergård

 

 

följd av den beslutande rätt i 6 cap. 2 § kapilet skiftes stadgar gifver hvarje jordägare vid Laga Skifte hafva vi undertecknade jordägare af hemmanen Rörvik, Bua och Håle

Nedergård denna dag öferenskommit om följande:

 

1 Delningsgrunden för skiftandet af den samfälda utmarken och kohagarna förblifver hemmans.....

 

2 Hemmanet Rörviks alla ägor skall efter hemmanstalet mellan delägarna fördelas.

 

Undantag av skifte

 

1. Bywägen från Amhult till Rörvik och vidare til Håle och Bua avdrages med 9 alnars bredd..

 

2 Wäg till Qvarna afdrages till 9 alnars bredd.

 

3. Wäg till Tullboden afdrages där den å kartan är utbggd med 6 alnars bredd.

 

4. Wäg till Ödegården är afdragen med 6 alnars bredd.

 

5. Skälsandtag afdraget till den vidd och storlek kartan utvisar å fig 215 och 218

 

6. Sandtag uttages å Sandshufvudet till den vidd kartan utvisar.

 

7. Båtplan vid Sandshufvudet uttages ill den vidd kartan utvisar äfvensom båtplan vid Tullboden

 

8. Alla å kartan upptagna totfmarker till samfällt begagnande, äfvensom små myrar hvilka kunna finnas i marken och ej äro upptagna förbehålles för samfällt behov.

 

9. På dammen i Bua soldattorp afdrages för detta hemmans delägare till den kartan S upptaget.

 

10. Torfplan till Rörviks delägare uttages i Dalarne till 6 kapplands värde öfverföres lika vidd till Håle nedergård.

 

11. O. Qvarnarna afdrages envidd af 20 alnar i fyrkant.

 

12. Qvarnfallen förblifva hädanefter som hittils.

 

13. ......

 

14. Strandmark och tångtäckt förbehålles äfven gemensamt.

 

15. Nödiga wägar i utmarker för delägare utan afräkning af jord begagnas.

 

16 . Sten för nödiga behofver förblifver äfen för samfält begagnande.

 

17.Wattenkällan i dyet i ..... får begagnas af åborna å Bua och Rörvik , då de ej på egna ägor ha watten begagnas.

 

18. Tork.... till torfen förbehålles till fritt förfogande utan afräkning av jord.

 

19. Båt plats vid Rörviks strand förbehålles för detta hemmans delägare att begagna hädanefter som hittils.

 

Skillnaden mellan .. och af..ningsjorden förblifver eftersom Taxerings Längden utvisar.

Några ägoutbyte ... ... obehöfliga för våra ägande hemman mot......

 

Med förstående .... och till alla delar nöjda

 

Bua den 5 juni 1841

 

M ....... Olof Hansson Hans Olsson

 

 

Genom Ombud Carl Magnus Forsström i Rörvik

 

Nils Andersson i Skindelseröd, för 1 mtl Håle

 

Olof Nilsson Andreas Christensson,

Andreas Andersson i Bua.

 

Bevittnas af

 

A. Dahlbom Lars Göransson

Gode män