Retur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avskrifter

 DEUTSCHES KONSULAT                                 Göteborg den 26 november 1934

          Gothenburg

        

                                 liksom på flera andra kustplatser i Sverige finnes också i

    Eder församling en tysk krigsgrav. Denna har, såvidt vi veta, blivit

    av församlingen anlagd och därefter vårdad, varför tyska regeringen

    är mycket tacksam. Det har emellertid tyvärr händt, att på någon

    plats ett sådant gravställe redan blivit jämnat med marken, och då

    det för tyska folket är angeläget att minnet av dem, som offrat sina

    liv för fosterlandet, alltjämt vårdas och deras viloställen bevaras,

    så har tyska konsulatet fått i uppdrag att göra förfrågan, huruvida

    den gravplats, som finnes i Eder församling enligt § 1 i lagen

    den 24 mars 1916 en nyttjanderätt blivit för alltid för ändamålet

    upplåten och om den av kyrkorådets försorg kunde till tyska riket

    upplåtas till nyttjande för alltid och, om den icke kostnadsfritt

    på så sätt kan överlämnas, kyrkorådet benäget ville meddela, vad en

    sådan upplåtelse med nyttjanderätt för alltid kommer att kosta.

 

Med utmärkt Högaktning

namnteckning

Generalkonsul

 

        RETUR 

 -----------------------------------------------------------------------    

 

 

Utdrag ur protokollet, hållet vid sammanträde med

Askums            

Församlings            kyrkoråd           

   den   11 december      år 19 34     

    

S.D § 2.                      

           Förelåg en förfrågan från tyska konsulatet i Göteborg, om

   den s.k. krigargrafven å gamla begravningsplatsen kunde till Tyska

   riket upplåtas med nyttjanderätt för alltid, antingen kostnadsfritt

   eller mot afgift.

           Härvid antecknades:

   att konsulatet kunde underrättas, att något upplåtande af

   nyttjanderätten icke på något håll skett;

   att grafven hittills vårdats genom i våras aflidne f.d klockare

   Bengtssons försorg och att denne härför årligen uppburit en mindre

   ersättning från tyskarna.

   att i grafven som är gemensam för engelsmän och tyskar, synes hvila 5

   engelsmän och åtta tyskar, de sistnämnda förtecknade å en lista af år

   1930 i kyrkoarkivet, de förstnämnda angifna å smärre minnesvårdar,

   hvaraf 2 st å ena sidan och 3 st.å andra sidan av tyskarna.

   att en uppmätning af området gifvit vid handen följande om

   grafplatsens storlek 6:30 m bredd: vid hfvugändan 4:80 och vid

   fotändan 3:80 m.med ett ytinnehåll af 27:9 kvm.  

          Tyska konsulatet meddelade också i sin skrifvelse sistlidne 26

   november, att efter prosten Tiedes, Göteborg frånfälle hade konsulatet

   övertagit handläggningen af ärenden rörande deras sk. krigaregrafvar.

          Kyrkorådet, som redan nu funne, att det näppeligen kunde gå för

   sig att till en främmande makt upplåta en grafplats, som innehölle

   stoften efter ytterligare en annan nations medlemmar, ville bordlägga

   ärendet för att utröna, om och under vilka villkor en främmad nation

   får förvärva nyttjanderätt till egendom i Sverige.

                          Ur det justerade protokollet rätt utdraget

                          Betygar:  GUNNAR CERVIN  

    ------------------------------------------------------------------

     HÄR RÄKNADE KYRKORÅDET FEL. DET ANGAVS ATT 5 ENGELSMÄN LIGGER I

     GRAVEN. 6 ÄR BEGRAVDA ENLIGT BEGRAVNINGSBOKEN.

 

     FÖREGÅENDE SIDA                HEMSIDAN           GRAVKARTAN